podobrazia

Zobacz opinie naszych klientów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODOBRAZIA24.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu https://podobrazia24.pl
 2. Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają:
 3. Sprzedawca: ARTIFY, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jałowcowa 3, 62-040 Puszczykowo, NIP 7772271174, REGON 383709776, adres poczty elektronicznej: kontakt@podobrazia24.pl, numer telefonu: +48 732 453 297
 4. Sklep internetowy: sklep https://podobrazia24.pl prowadzony przez Sprzedawcę;
 5. Konsument: osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Klient: konsumenta, jak i inną osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie internetowym;
 7. Towar: asortyment dostępny na stronie internetowej sklepu https://podobrazia24.pl,
 8. Kurier – przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.
 9. Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

II. Informacja o Towarze

 1. Informacje o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowego https://podobrazia24.pl oraz dostępne  pod nr telefonu +48 732 453 297. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://podobrazia24.pl zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy https://podobrazia24.pl przyjmuje zamówienia od Klientów przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności złożenia w pierwszy dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego https://podobrazia24.pl oraz w przypadku przedpłaty – jego opłacenie.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Zamieszczenie ceny zerowej przy Towarach znajdujących się w ofercie zamówieniach oznacza, iż nie są one dostępne w danym momencie w magazynie Sprzedawcy i nie zostaną wysłane. Informujemy, że Towary wyszukane przez wyszukiwarki internetowe (nie bezpośrednio przez stronę https://podobrazia24.pl) mogą nie znajdować się w ofercie Sprzedawcy.
 4. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także Towarów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, przy czym zamówienia płatne przy pobraniu są realizowane od razu, zamówienia płatne przedpłatą są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem drogą elektroniczną na kontakt@podobrazia24.pl

IV. Zamówienia w Sklepie internetowym

 1. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://podobrazia24.pl, określenie sposobu płatności, dostawy oraz jego opłacenie w przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności (przelew zwykły lub przelewy24) lub opłaceniu przy odbiorze paczki, jeśli wybrano formę płatności "za pobraniem".
 2. Zalecana lecz nie wymagana jest rejestracja Klienta w sklepie internetowym.
 3. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.
 4. Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez:
  wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,
  - p
  otwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez kliknięcie na link zawarty w e-mailu rejestracyjnym, wysłanym przez Sklep internetowy na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
 5. Każdy kolejny zakup w sklepie internetowym wymaga zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła.
 6. Dokonanie zakupu Towarów oferowanych przez sklep internetowy wymaga złożenia przez Klienta zamówienia na oznaczony Towar oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” po uprzednim zaakceptowaniu zapoznania się z Regulaminem Sklepu.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy.

V. Zapłata za zakupiony Towar

 1. Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszt przesłania zakupionego Towaru następuje za pobraniem przez Kuriera lub w formie przedpłaty (przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podanym w potwierdzeniu zamówienia lub poprzez portal przelewy24).
 2. Korzystając z opcji Przelewy24 mamy do wyboru: przelew natychmiastowy, BLIK, Karty płatnicze Visa i Mastercard oraz Apple Pay i Google Pay oraz PayPo
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kacelarska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. W przelewie należy podać numer zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania wpłaty) kwotą należności.
 5. Jeżeli Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury. Faktura domyślnie wystawiana jest na dane Klienta podane przy rejestracji, a nie dane do wysyłki podane w zamówieniu, chyba że klient wskaże inaczej.
 6. ​Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) oraz papierowej dołączonej do przesyłki.

VI. Dostawa zakupionego Towaru

 1. Dostawa zakupionego Towaru zostanie zrealizowana za pomocą firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres dostawy.  
 2. Stawki za przesyłkę wyszczególnione są w zakładce: Dostawa i metody płatności oraz poprzez wybór w formularzu zamówienia z zastrzeżeniem możliwość przeliczenia wagi paczki i konieczności dopłaty w przypadku wielkiego gabarytu lub wagi wyższej niż opłacono
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca fakt zawarcia umowy sprzedaży wraz z dołączonym linkiem do śledzenia przesyłki.
 4. Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy dostarczona przesyłka nie została uszkodzona, każdorazowo sprawdzając jej zawartość. Opakowanie nie musi nosić śladów zniszczenia, a mimo to mogło dojść do uszkodzenia poprzez rzucenie a w konsekwencji do połamania delikatnych elementów. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera stan otrzymanych produktów. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia najlepiej w obecności kuriera lub poprzez formularz na stronie internetowej przewoźnik maksymalnie w przeciągu 24h od dostawy. Instrucka krok po kroku znajduje się na stronie internetowej w zakładce ZWROTY i REKLAMACJE. Należy wykonać zdjęcia uszkodzonego Towaru oraz przesłać do Sprzedawcy komplet dokumentów na adres mailowy: kontakt@podobrazia24.pl
 5. W przypadku przyjęcia przesyłki bez uwag, firma kurierska uznaje, że wykonała usługę z należytą starannością, a reklamowana szkoda nie powstała podczas wykonywania przez nich usługi i takie reklamacje dostają odmowę wypłaty odszkodowania.
 6. Jeśli całe opakowanie wraz z zawartością zostało znieszczone podczas transportu, Klient ma prawo nie odebrać przesyłki, wówcza jest jasny kominikat, że paczka została uszkodzona podczas transportu.

VII. Uprawnienia Konsumentów

 1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru. W tym celu należy postąpić zgodnie z zaleconymi krokami z zakładki: Zwroty i reklamacje w której znajdują się stosowne formularze.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta pod warunkiem, że następił zwrot Towaru w nienaruszonym stanie.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (odesłania).
 6. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta przesyłki pobraniowej jest on zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy kwoty równej podwójnej wartości wybranej przez niego przesyłki (kwota za przesyłkę oraz kwota za zwrot do Sprzedawcy) na rachunek bankowy Sprzedawcy 49 2490 0005 0000 4500 9892 2521 w ciągu 14 dni od nieodebrania przesyłki.
 7. W przypadku zwrotu Towarów wielkogabarytowych, tj. najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm., a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm., przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm lub waga wraz z opakowaniem przekracza 30 kg, sposób dokonania zwrotu należy uzgodnić ze Sprzedawcą.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Reklamacje (dotyczy wadliwego towaru)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności poprzez wypełnienie formularza reklamacji i postępuje zgodnie z krokami określonymi w zakładce: Zwroty i reklamacje.
 3. W związku ze zgłoszoną reklamacją Klient może żądać: nieodpłatnej naprawy albo nieodpłatnej wymiany Towaru na nowy wolny od wad albo obniżenia zapłaconej ceny albo może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną.
 5. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

IX. Ochrona danych osobowych i polityka prywatność

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest sklep https://podobrazia24.pl prowadzony przez Artify Monika Patalas, z siedzibą w Puszczykowie, przy ul. Jałowcowe 3, 62-040 Puszczykowo. Dane kontaktowe: email: kontakt@podobrazia24.pl
 • Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie poprzez email, złożenie zamówienia, złożenia zapytania ofertowego, zakup towarów bądź inne dobrowolnie przekazane, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez sklep https://podobrazia24.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (I) umożliwienia świadczenia usług, (II) obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, (III) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą.
 • W opisanym powyżej celu sklep https://podobrazia24.pl może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko, (II) adres zamieszkania/ siedziby firmy (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer telefonu, (V) adres e-mail, (VI) numery NIP, Regon i inne niezbędne.
 • Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim, firmom informatycznym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;
 • Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

X. Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

 1. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego.
 2. Klient zobowiązany do powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Klientom prawidłowe korzystanie z Sklepu internetowego. W szczególności Klient jest zobowiązany jest do:
 3. niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom,
 4. zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,
 5. niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,
 6. przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://podobrazia24.pl
 3. Informacje o Sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru Klientowi.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwie przepisy prawa polskiego.